Tag: quản lý môi trường

Gia tăng ô nhiễm môi trường

Trên cơ sở phân tích của Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011- 2015, Bộ TN và MT sẽ gửi báo cáo tới các cơ quan của Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và tuyên