Tag: ô nhiễm

Gia tăng ô nhiễm môi trường

Trên cơ sở phân tích của Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011- 2015, Bộ TN và MT sẽ gửi báo cáo tới các cơ quan của Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và tuyên

Bảo vệ bền vững môi trường

Chính vì lẽ đó, các biện pháp ngăn chặn ô nhiễm môi trường, nhất là đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với toàn xã hội, xử lý nghiêm minh tội phạm môi trường… đang được đặt ra