Tag: kỹ thuật tram hóa

Tìm hiểu về trạm và kỹ thuật tram hóa

Giải thích một cách đơn giản thì tần số tram nghĩa là như thế này: nếu ta tram hóa một tấm ảnh 1inch x 1inch bằng cách chia tấm ảnh đó thành một lưới điểm mỗi chiều gồm 10 dòng