Tag: chiến lược bảo vệ môi trường

Định hướng chiến lược bảo vệ môi trường

Cùng đó, hiện Việt Nam còn có hơn 500 nghìn cơ sở sản xuất, trong đó có nhiều loại hình sản xuất ô nhiễm môi trường, công nghệ sản xuất lạc hậu; Trên 5.000 doanh nghiệp khai thác khoáng sản,